iOS 10 GUI (iPhone)

iOS 10 GUI (iPhone)

Hôm 14 tháng 10 vừa rồi Facebook Design đã cập nhật bản iOS 10 GUI dành cho các Designer và Developer

Lần xuất bản này bao gồm file .PSD, .Sketch ngoài ra các bạn có thể dụng công cụ thiết kế trực tuyến Figma

ios10-phones

Được quảng cáo là Thiết kế tốt hơn, nhanh hơn

ios10-layout

ios10-layout2

Download Sketch

Download PSD

Open in Figma

iOS 10 GUI (iPhone)
Đánh giá bài viết!

iOS 10 GUI (iPhone)

| App UI | 0 Comments

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.